Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2022
2021
2020
2019
2018
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Συνήγορος του Δημότη

Μια θεσμική καινοτομία στην υπηρεσία του Δημότη

Αποστολή-Αρµοδιότητες

Ο συνήγορος του ∆ηµότη (Σ.τ.∆.), ως αρωγός στην εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας δικαίου µεταξύ της ∆ηµοτικής ∆ιοίκησης και του ∆ηµότη, αναπτύσσει µια πολυµερή δράση, µε κύρια χαρακτηριστικά τη διαµεσολάβηση µεταξύ των ∆ηµοτικών υπηρεσιών και Οργανισµών και των δηµοτών και κατοίκων της Κω, για την προστασία των δικαιωµάτων τους, την τήρηση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του περιλαµβάνουν:
 • Τη νοµιµότητα, που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος λειτουργεί σύµφωνα µε τους νόµους και εποµένως οι πράξεις των ∆ηµοτικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα οφείλουν να έχουν νοµική βάση.
 • Τη διαφάνεια, που σηµαίνει ότι ο ∆ηµότης έχει το δικαίωµα να έχει γνώση για τη λειτουργία του ∆ήµου και των Οργανισµών και Επιχειρήσεων που συµµετέχει αλλά και των αποφάσεων των δηµοτικών οργάνων.
 • Την πληροφόρηση, που σηµαίνει ότι οι ∆ηµοτικές υπηρεσίες οφείλουν να εξασφαλίζουν την ενηµέρωση των δηµοτών σε θέµατα , διαδικασίες και πρωτοβουλίες που έχουν άµεση ή έµµεση επίπτωση στην προσωπική , επαγγελµατική και οικονοµική ζωή τους.
 • Την ανταπόκριση στις ανάγκες των δηµοτών, στα µέτρα των οικονοµικών δυνατοτήτων του , που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων αναγκών των δηµοτών και εξαφανίζει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που αναιρούν τον κύριο στόχο της αποτελεσµατικής ∆ιοίκησης.
 • Τη φιλική αντιµετώπιση, που σηµαίνει ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν εκτός της υποχρέωσης να είναι προσιτές , να εξαντλούν όλες τις νόµιµες δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων, ώστε ο ∆ηµότης να νοιώσει ότι ο ∆ήµος δεν είναι ένα απρόσωπο και αποµακρυσµένο γραφειοκρατικό σύστηµα , αλλά το φιλικό και ανθρώπινο σηµείο αναφοράς του.
 • Την αποτελεσµατικότητα, που σηµαίνει ότι τα όργανα άσκησης ∆ιοίκησης, παρεµβαίνουν µε συγκεκριµένες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της λειτουργίας των που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του δηµότη και την αναβάθµιση της καθηµερινότητας του.
 • Την εφαρµογή της αρχής της «επιείκειας» που σηµαίνει ότι η αυτονόητη υποχρέωση χρηστής και αδιάφθορης ∆ιοίκησης και η επιταγή διάφανης u954 και άµεµπτης διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος δεν αποτελούν εµπόδιο καλόπιστης κατανόησης και επιείκειας των προβληµάτων των δηµοτών και καλόπιστης εφαρµογής των νόµων και των κανονισµών.

Πεδίο εφαρµογής

Ο Σ.τ.∆. διερευνά υποθέσεις που αφορούν κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή πληµµελή). Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσµικό ή διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε το νόµο, παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής ∆ιοίκησης ή παραβιάζει τα δικαιώµατα του δηµότη. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • ∆ιοικητικές παρατυπίες
 • Άδικη µεταχείριση
 • Αθέµιτες διακρίσεις
 • Κατάχρηση εξουσίας
 • Παράλειψη οφειλοµένης απάντησης
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών
 • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα
Η λειτουργία του Σ.τ.∆. χαρακτηρίζεται από την απουσία νοµικής υποχρέωσης συµµόρφωσης και οι εισηγήσεις του προς τα ∆ηµοτικά όργανα δεν είναι δεσµευτικές, δηµιουργώντας µόνο υποχρέωση ηθικής ανταπόκρισης και αυτοδέσµευσης. Η διαµεσολάβηση ως άσκηση πειθούς, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισονοµίας των δηµοτών και την προστασία των δικαιωµάτωντους.
Ο Συνήγορος του ∆ηµότη δεν είναι αρµόδιος
 • Αν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι µήνες από τότε που ο ∆ηµότης πληροφορήθηκε την παράνοµη πράξη ή ενέργεια των δηµοτικών οργάνων, που τον αφορά
 • Για την παροχή νοµικών, οικονοµικών ή τεχνικών συµβουλών
 • Για τις ιδιωτικές διαφορές
 • Για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοτικών υπηρεσιών, των δηµοτικών επιχειρήσεων και Οργανισµών
 • Για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή που έχουν ήδη κριθεί από ∆ικαστήριο
 • Για πράξεις των ∆ικαστικών Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών , των θρησκευτικών Αρχών ή των ΝΠ∆∆
Ο Συνήγορος του ∆ηµότη δεν διαθέτει έναντι της ∆ηµοτικής ∆ιοίκησης τη δύναµη του δεδικασµένου και την εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης ή της ∆ιοικητικής Πράξης. Η διαµεσολάβηση του πρέπει να πείσει τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι ο ίδιος δρά αντικειµενικά και αµερόληπτα και ότι οι θέσεις που αναπτύσσει είναι οι ορθές, αυτές δηλαδή που αποδίδουν το δίκαιο, τη διαφάνεια και την ηθική.

Υποβολή και διαδικασία αναφοράς στον Σ.τ.∆.

Ο Σ.τ.∆. επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Οι αναφορές µπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ταχυδροµικά ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e/mail). Πρέπει να περιλαµβάνουν τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του ενδιαφερόµενου, σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος, το αίτηµα του ενδιαφερόµενου, την εµπλεκόµενη δηµοτική υπηρεσία, την επιχείρηση ή τον Οργανισµό, τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί και το αποτέλεσµα τους , καθώς και κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέµατος. Ο ∆ηµότης ενηµερώνεται γραπτώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας Η έρευνα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πορίσµατος, το οποίο γνωστοποιείται στο ιδιαίτερο γραφείο του ∆ηµάρχου και στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης ο ∆ηµότης ενηµερώνεται γραπτώς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης της αναφοράς του, επειδή ο Σ.τ.∆. είναι αναρµόδιος ή η αναφορά είναι προφανώς αόριστη, αβάσιµη ή ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό.

∆ιευθύνσεις Λήψης και ∆ιαχείρισης αναφορών ∆ηµοτών

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής
1Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403 e/mail: eo@ombudsman.europa.eu

Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5 11528, Αθήνα
Url: www.synigoros.gr