Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Δελτίο Τύπου 02/11/2020 6 Νοεμβρίου Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κω

Δημοσιεύτηκε : Τρίτη, 03-11-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε επαναληπτική τακτική συνεδρίαση τηνΠαρασκευή 06 Νοεμβρίου & ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) , καθώς και τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 2 του Ν. 4682/2020, στην υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλια οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 4484/2020), αντίστοιχα,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου, για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα για τηνπανδημία, μετά από αίτημα του συνόλου των μελών της μειοψηφίας. (Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  3. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  4. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Μονομετοχική Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω”». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Μ.Α.Ε.Τ.Λ.Κ. κ. Πασσανικολάκης Γεώργιος).
  5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων για ανέγερση σχολικών μονάδων στη Δημοτική Ενότητα Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων σχολικών μονάδων στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου – Κοινότητα Ασφενδιού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  7. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδων σχολικής μονάδας στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών – Κοινότητα Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
  9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Περίφραξη, διαμόρφωση και δημιουργία συστήματος ασφαλείας σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης στη είσοδο της Δ.Ε. Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
  10. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ii) Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1968/13-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΚΕΩΛΕ-2Χ6) Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κω»» με Α/Α της Πράξης με Κωδ. Πρόσκλησης ΝΑΙΓ13 και κωδικό ΟΠΣ 1330 του Ε.Π. «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)500541». (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

Γραφείο Τύπου